Trivselspolitik - Antimobbestrategi

TRIVSELSPOLITIK FOR FENSKÆR EFTERSKOLE

 

Alle har et medansvar for trivslen og det sociale miljø på efterskolen.

Vi accepterer ikke mobning af nogen art på efterskolen!

Vi er helt klar over, at det kan være svært for nogle at finde et ståsted blandt mange andre unge mennesker, men dette må aldrig findes via mobning.

 

Trivsel

Et menneske, der trives er et menneske i vækst, et menneske, der er i en positiv udvikling. For at alle skal kunne trives, bygger miljøet på skolen på tryghed, ligeværd og respekt for den enkelte. Der er plads til at rumme hinandens forskelligheder, og den enkelte respekteres for den, han/hun er. Der arbejdes på at skabe gode relationer, så alle oplever at blive lyttet til, også når/hvis tingene bliver svære. Når man trives, har man overskud til at lære og være sammen med andre i et godt og konstruktivt fællesskab.

 

Trivselsfremmende aktiviteter

I løbet af året deltager alle elever på efterskolen i aktiviteter, der skal understøtte, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af køn og 'hus'. Disse betegnes ofte som "Fællesarrangementer" og kan betyde, at alt fra nogle timer til en hel dag tages ud af det sædvanlige skema og bruges til f.eks. konkret samtale, gruppearbejde og øvelser omkr. trivsel - eller til vidt forskellige aktiviteter som dans, film eller udendørsaktiviteter. Disse aktiviteter skal alle styrke fællesskabsfølelsen i elevgruppen.

 

Hvis det alligevel skulle ske

Hvis en elev bliver mobbet eller ser eller hører andre blive det, er det vigtigt, at han/hun henvender sig til en voksen/huslæreren og fortæller om det skete. Dette anses ikke for at sladre, men for at hjælpe med til at bygge en god kultur op på skolen.

Hvis/når lærerne får kendskab til mobberi, er han/hun forpligtet på at gribe ind, ligesom der også gribes ind over for groft drilleri og groft sprog.

Hvis forældre får kendskab til, at der foregår mobning på efterskolen, er det utroligt vigtigt, at de henvender sig til deres barns huslærer og bringer denne viden videre, så der kan handles på den.

 

Skolens definition af mobning

Mobning er en eller flere individers systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne er "tvunget" til at opholde sig.

Mobning er gentagne bevidste handlinger - fysiske/psykiske såvel som verbale/nonverbale - rettet mod enkeltpersoner, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle.

For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: man kalder det ikke mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. I arbejdet med unge vil debatten om forskel på drilleri og mobning jævnligt blive sat på dagsordenen - også af de unge selv, og det er her vigtigt, at vi vejleder dem i at kunne skelne mellem begreberne.

 

Digital mobning

Mobning på de sociale medier er et stigende problem blandt børn i Danmark. Et barn, der bliver mobbet på nettet, har aldrig fri. Mobningen er ikke kun begrænset til skolegården, men foregår døgnet rundt.

For at mindske kompleksiteten, har skolen en regel at elever ikke har deres mobiler fra 21.30 til næste morgen kl. 9.05. Blandt andet for at undgå uhensigtsmæssig kommunikation via mobiler, på et tidspunkt hvor eleverne ofte er trætte.

På skolen undervises i hvordan man bør opføre sig på de sociale medier.

Forældre opfordres til at læse mere om digital mobning på f.eks Red barnets Hjemmeside –  her findes god inspiration – blandt andet på facebooksiden er et afsnit for/om teenagere.

Link 

 

 

Hvad gør vi på efterskolen, hvis nu....

Mobning kan kun stoppes i et tæt samarbejde mellem de involverede unge, skolen og forældre.

Huslæreren tager en snak med den elev, der mobbes, sammen med den/de elever, der mobber vedkommende. Gennem samtaler forsøger alle at få sat en stopper for mobningen. Huslærerne følger op på sagen i de kommende hustimer.

Hvis mobningen fortsætter eller bliver grov, tages mobberens fortsatte ophold på efterskolen op til vurdering.

Oplever vi, at en ung ikke vil arbejde med for at stoppe evt. mobning, medfører det bortvisning fra efterskolen.

Forældrene til mobberen og den mobbede bliver underrettet om evt. episoder.